Oferta web

¡45€!

Llicència d'armes

Per obtenir o renovar qualsevol llicència d'armes, caldrà que aporteu un certificat mèdic expedit per un Centre de Reconeixements.

Reservar cita online

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i Google

Què haig de fer?

Només cal portar el teu DNI.

Oferta reserva online

Centre mèdic Barcelona Fòrum-Diagonal Mar

Centre mèdic Barcelona Diputació-Eixample

Centre mèdic Barcelona Urgell-Eixample

¡45€!

A tenir en compte

DOCUMENTACIÓ QUE S'HA D'APORTAR A LA GUÀRDIA CIVIL:

  • Instància que correspongui a cada cas.
  • Certificat daptituds psicofísiques.
  • Certificat d'antecedents penals o, si escau, autorització de l'interessat per a la consulta de les vostres dades als arxius de l'Administració (Registre Central de Penats i Rebels).
  • Certificat d'antecedents sobre violència de gènere o, si escau, autorització de l'interessat per a la consulta de les seves dades als arxius de l'Administració (Registre Central per a la Protecció de les Víctimes de Violència de Gènere).
  • Fotocòpia del DNI o, si escau, autorització de l'interessat per a la consulta de les vostres dades als arxius de l'Administració (Sistema de Verificació de Dades i Residència).
  • Acreditar la dedicació a lesport de la caça o fotocòpia de la llicència de caça.
  • Justificant d'haver pagat la taxa corresponent per a l'expedició de la llicència, model 790

  TIPOS DE LLICÈNCIES

  Llegir més
  1. Tipus B - Pistoles i revòlvers

  S'han de renovar cada 3 anys. A partir dels 60 anys s'haurà de visar cada 2 anys, amb l'aportació prèvia de l'interessat de l'informe favorable, expedit per un centre de reconeixement autoritzat. A partir dels 70 caldrà efectuar la renovació de manera anual.

  Instància

  2. Tipus C - Llicència d'armes per a vigilància i guarderia

  La llicència d'armes tipus C empara les armes de foc de les categories 1a, 2a.1 i 3a.2, o les armes de guerra a què fa referència l'apartat 3 de l'article 6 del Reglament d'armes, segons el servei a prestar .

  Aquesta llicència està reservada als vigilants de seguretat i escortes privats de les empreses de seguretat, als vigilants d'explosius i als guardes rurals.

  Les llicències de tipus C tenen validesa exclusivament durant el temps de prestació del servei de seguretat determinant de la seva concessió i no tenen validesa quan els seus titulars es trobin fora de servei.

  La vigència de les llicències estarà condicionada al manteniment dels requisits exigibles per atorgar-los. Els òrgans competents per a la seva expedició poden comprovar en qualsevol moment aquest manteniment i, en cas contrari, les revocaran.

  A les llicències d'armes tipus C cal actualitzar la fotografia del document cada 5 anys.

  Instància

  3. Tipus D - Llicència d'armes llargues ratllades per a caça major

  Tenen una validesa de 5 anys. Les persones més grans de 60 anys necessitaran visar-la cada 2 anys i les més grans de 70 anys s'hauran de renovar amb caràcter anual.

  Instància

  4. Tipus E - Llicència d'armes de tir esportiu i escopetes de caça

  Vigència de 5 anys. A partir dels 60 anys s'haurà de visar cada 2 anys, amb l'aportació prèvia de l'interessat de l'informe favorable, expedit per un centre de reconeixement autoritzat. A partir dels 70 caldrà efectuar la renovació de manera anual.

  Instància

  5. Tipus F - Llicència d'armes per a ús a camps, galeries i polígons de tir

  Termini de validesa de la llicència 3 anys; aquells esportistes que, llevat de casos excepcionals, no hagin realitzat durant un any activitats esportives, perdran la llicència tipus F.

  Instància